Masuri

Cerere de Informații

Cere Informații

Trimite un mesaj administratorului paginii.

CAPTCHA Image

Galerie foto

Fotografii din comuna Nadeș
Fotografii din comuna Saschiz
Fotografii din comuna Apold
Comuna Albești
Fotografii din comuna Daneș, satele Cris si Stejărenii
Fotografii din comuna Vânători, satele Mureni și Archita
tipareste

Masura 09/6A - Turism- sector privat

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți:

- Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate;

- Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în teritoriul GAL DT în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Beneficiari indirecți: populația teritoriului GAL Dealurile Tîrnavelor, turiști români și stăini, centre de informare turistică, asociații turistice, autorități publice local.

Tip de sprijin

  • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
  • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.

Tipuri de acţiuni eligibile

Acțiuni eligibile:

  • Amenajarea de pensiuni agroturistice (inclusiv cu funcțiuni de alimentație-restaurante de tip familial) prin extinderea/modernizarea/schimbarea de destinație a  locuințelor
  • Extinderea/modernizarea structurilor de primire turistică autorizate din teritoriul GAL DT
  • Construcții/ amenajări/modernizări/dotări pentru infrastructura de primire turistică de tip  camping, sate de vacanță, căsuțe tip camping, spații de campare, bungalow-uri, cabane turistice
  • Construcții/amenajări/modernizări/dotări - pentru  activități de agrement independente sau dependente de structura de primire turistică (ex. amenajări de ștranduri și piscine, achiziționare de mijloace de transport tradiționale pentru plimbări, biciclete, etc.).  

*mijlocul de transport tradițional reprezintă orice vehicul cu tracțiune animală (exemplu sanie, trăsură) sau manuală (ex. barcă cu vâsle).

  • Construirea/amenajarea/dotarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de alimentație –restaurante exclusiv de tip familial, cu specific (ex. cramă cu specific localdependente de structurile de primire turistică. Toate structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare și/sau de alimentație-restaurante vor fi clasificate conform Ordinului nr. 1051/2011 cu modificările și completările ulterioare)
  • Sisteme de producere a energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desfășurării activității turistice
  • Marketingul serviciilor turistice legate de activitatea turistică pentru care se solicită finanțare: acțiuni și materiale de promovare și informare (elaborare, tipărire), website, sistem electronic de rezervare, etc.
  • Acțiuni generale legate de întocmirea proiectului, precum: taxe pentru arhitecți, ingineri și consultanți, SF/MJ/PT, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor așa cum sunt specificate în legislația națională

Acțiuni neeligibile: Construirea de pensiuni pensiuni turistice rurale și agroturistice noi -,,de la zero”; Achiziția de imobile (teren și clădiri), închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente, achiziţionarea de echipamente de către companii care efectuează lucrări cum ar fi maşini specializate etc.; achiziţionarea de echipamente second hand.

Sume aplicabile și rata sprijinului

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90%, având în vedere că operațiunile sunt generatoare de venit. Suma maximă nerambursabilă/proiect: 90.000 euro din totalul cheltuielilor eligibile, în funcție de alocarea financiară

Anexat: Fisa Masurii 09/6A - Turism- sector privat din Strategia de Dezvoltare Locala a GAL Dealurile Tirnavelor

Fişiere ataşate