Masuri

Cerere de Informații

Cere Informații

Trimite un mesaj administratorului paginii.

CAPTCHA Image

Galerie foto

Fotografii din comuna Nadeș
Fotografii din comuna Saschiz
Fotografii din comuna Apold
Comuna Albești
Fotografii din comuna Daneș, satele Cris si Stejărenii
Fotografii din comuna Vânători, satele Mureni și Archita
tipareste

Masura 08/6B - Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru populație

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți:

 • Comunele definite conform legislației în vigoare și asociații ale acestora;
 • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
 • Unități de cult definite conform legislației în vigoare;
 • Persoane fizice/persoane juridice care dețin în administrare/proprietate obiective de patrimoniu cultural, istoric, religios de categoria B;

Beneficiari indirecți: populația locală, întreprinderi și societăți comerciale înființate și/sau dezvoltate în teritoriu, ONG-uri din teritoriul GAL DT

Tip de sprijin

 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acțiuni ELIGIBILE care pot fi susţinute în baza măsurii ( lista de mai jos este una indicativă şi nu exhaustivă de intervenţii posibile)

 1. Crearea, îmbunătăţirea sau extinderea tuturor tipurilor de infrastructură la scară mică, inclusiv investiţii în domeniul energiei din surse regenerabile şi al economisirii energiei;
 2. Crearea, extinderea și modernizarea infrastructurii pentru furnizarea de servicii de bază destinate populației (piețe locale, centre comunitare, săli și terenuri de sport, etc. ), inclusiv a celor de agrement și culturale;
 3. Înființarea și/sau diversificarea servicii de bază destinate populației
 4. Investiții de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura turistică la scară mică;
 5. Studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică (ex. studii privind conservarea patrimoniului imaterial);
 6. Reabilitarea/modernizarea reţelelor de iluminat public prin utilizarea de energie produsă din surse regenerabile sau soluții inovative de reducere a consumului de energie electrică
 7. Investiții orientate spre transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării respective;
 8. Construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces la obiectivele de patrimoniu de categoria B;
 9. Investiții pentru modernizarea/dotarea centrelor de îngrijire a vârstnicilor
 10. Investiţii în proiecte inovative de furnizare a serviciilor ( de ex. dotarea sălilor de ședințe ale primăriilor cu sisteme de sonorizare, achiziție vidanjă, refuncționalizare clădiri vechi și/sau amenajare centre multfuncționale în domenii identificate ca necesare, etc.)
 11. Acțiuni generale ocazionate de proiect, cf. art. 45 , alin. (2) lit. (c) din Reg. UE 1305/2013

Acțiuni NEELIGIBILE: Investițiile în infrastructura socială finanțate prin M06/6B; Investițiile pentru restaurarea, conservarea și/sau dotarea obiectivelor de patrimoniu  de interes local, finanțate prin M07/6B; Achiziţionarea de echipamente second – hand; Achiziția de imobile (teren și clădiri), închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;  Achiziţionarea de echipamente de către companii care efectuează lucrări cum ar fi maşini specializate etc.

Sume (aplicabile) și rata sprijinului

 • 100% pentru investiții negeneratoare de venit
 • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
 • 90% pentru investiții generatoare de venit din cheltuielile eligibile ale proiectului

Valoarea maximă a sprijinului nerambursabil: 100.000 euro, în funcție de alocarea financiară.

Proiectele care se implementează în parteneriat precum și cele cu potențial de replicare/ impact microregional vor primi punctaj mai mare, iar beneficiarul poate obține plafonul maxim al ajutorului public nerambursabil ( ex. amenajarea unui târg/piață locală).

Anexat: Fisa Masurii 08/6B - Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru populație din Strategia de Dezvoltare Locala a GAL Dealurile Tirnavelor

Fişiere ataşate