Masuri

Cerere de Informații

Cere Informații

Trimite un mesaj administratorului paginii.

CAPTCHA Image

Galerie foto

Fotografii din comuna Nadeș
Fotografii din comuna Saschiz
Fotografii din comuna Apold
Comuna Albești
Fotografii din comuna Daneș, satele Cris si Stejărenii
Fotografii din comuna Vânători, satele Mureni și Archita
tipareste

Masura 08/6B - Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru populație

Denumirea măsurii – Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru populație

CODUL Măsurii -  Măsura 08/ 6B

Tipul măsurii:    X INVESTIȚII

                         X SERVICII

                          SPRIJIN FORFETAR

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale  echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii 08/ 6B):

 • Creșterea atractivității investiționale durabile microregionale și recreaționale (pentr turiști din țară și din străinătate)
 • Conservarea și valorificarea durabilă a resurselor naturale și culturale microregionale

Măsura contribuie la prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 prin investițiile propuse în crearea, îmbunătățirea și extinderea tururor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei; investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii aferente; investiții de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura turistică la scară mică; studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică; investiții orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării respective

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, așa cum este prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare și protecția mediului.

Inovare: prin această măsură sunt încurajate proiectele cu efect multiplicator, urmărindu-se impactul investițiilor la nivel microregional. Un al element inovator va consta în oferirea de consultanță, gratuit, beneficiarilor de proiecte de construcții, încă din faza de conceptualizare a proiectului (tema de proiectare) de către arhitectul angajat de GAL DT.

Protecția mediului: în cadrul proiectelor depuse pe această măsură se va urmări facilitarea furnizării şi utilizării de surse de energie regenerabilă a produselor auxiliare, deşeuri şi reziduuri şi a altor materiale brute nealimentare în scopul unei economii bio. Solicitanții sunt încurajați să utilizeze soluții care conduc la eficientizarea consumului de energie, iar în etapa de proiectare vor fi luate în considerare materialele care asigură impactul minim asupra mediului.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura 08/6B nu este complementară cu  alte măsuri din SDL

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  Măsura 08/6B este sinergică Măsurilor din SDL: M06/6B – Investiții în infrastructura socială,  M07/6B – Conservarea și promovarea patrimoniului cultural, M09/6A – Încurajarea activităților turistice în GAL DT și M10/6A – Afaceri rurale non-agricole.

2. Valoarea adăugată a măsurii

Prin implementarea măsurii, respectiv îmbunătățirea infrastructurii rurale se vor crea condiții favorabile dezvoltării activităților economice din teritoriu și diversificării a produselor/serviciilor oferite în diverse domenii în teritoriul GAL DT (de exemplu pentru producătorii locali prin amenajarea de piețe și târguri locale) , ceea ce va genera crearea de locuri de muncă la nivel local și venituri suplimentare la bugetele locale.

Valoarea adăugată a acestei măsuri nu este dată doar de sinergia proiectelor sale, ci și de potențialul multiplicator pe care îl are, ducând la o dezvoltare continuă, durabilă și sustenabilă a teritoriului, dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know how, implicit îmbunătățirea condițiilor de viață pentru locuittorii din teritoriul GAL DT.

În cazul investițiilor cu construcții se va ține cont de caracteristicile arhitecturale locale, de structură urbanistică şi de peisaj. Pentru îndeplinirea acestui criteriu de eligibilitate, beneficiarii proiectelor vor primi consultanță gratuită de la arhitectul angajat de GAL.

 1. Trimiteri la alte acte legislative

Legislație europeană: Legislaţia europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul (UE) nr. 1407/2013

Legislație Națională: Legislaţia naţională aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală; HG nr. 28/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor PNDR cofinanțate din FEADR și de la bugetul de stat, Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației  tehnico economice aferente investițiilor publice, precum  și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții; Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum și durata de școlarizare; Legea nr.489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor – republicată; Ordinul nr.2260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.143/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți:

 • Comunele definite conform legislației în vigoare și asociații ale acestora;
 • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
 • Unități de cult definite conform legislației în vigoare;
 • Persoane fizice/persoane juridice care dețin în administrare/proprietate obiective de patrimoniu cultural, istoric, religios de categoria B;

Beneficiari indirecți: populația locală, întreprinderi și societăți comerciale înființate și/sau dezvoltate în teritoriu, ONG-uri din teritoriul GAL DT

5.  Tip de sprijin

 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.

6.  Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acțiuni ELIGIBILE care pot fi susţinute în baza măsurii ( lista de mai jos este una indicativă şi nu exhaustivă de intervenţii posibile)

 1. Crearea, îmbunătăţirea sau extinderea tuturor tipurilor de infrastructură la scară mică, inclusiv investiţii în domeniul energiei din surse regenerabile şi al economisirii energiei;
 2. Crearea, extinderea și modernizarea infrastructurii pentru furnizarea de servicii de bază destinate populației (piețe locale, centre comunitare, săli și terenuri de sport, etc. ), inclusiv a celor de agrement și culturale;
 3. Înființarea și/sau diversificarea servicii de bază destinate populației
 4. Investiții de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura turistică la scară mică;
 5. Studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică (ex. studii privind conservarea patrimoniului imaterial);
 6. Reabilitarea/modernizarea reţelelor de iluminat public prin utilizarea de energie produsă din surse regenerabile sau soluții inovative de reducere a consumului de energie electrică
 7. Investiții orientate spre transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării respective;
 8. Construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces la obiectivele de patrimoniu de categoria B;
 9. Investiții pentru modernizarea/dotarea centrelor de îngrijire a vârstnicilor
 10. Investiţii în proiecte inovative de furnizare a serviciilor ( de ex. dotarea sălilor de ședințe ale primăriilor cu sisteme de sonorizare, achiziție vidanjă, refuncționalizare clădiri vechi și/sau amenajare centre multfuncționale în domenii identificate ca necesare, etc.)
 11. Acțiuni generale ocazionate de proiect, cf. art. 45 , alin. (2) lit. (c) din Reg. UE 1305/2013

Acțiuni NEELIGIBILE: Investițiile în infrastructura socială finanțate prin M06/6B; Investițiile pentru restaurarea, conservarea și/sau dotarea obiectivelor de patrimoniu  de interes local, finanțate prin M07/6B; Achiziţionarea de echipamente second – hand; Achiziția de imobile (teren și clădiri), închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;  Achiziţionarea de echipamente de către companii care efectuează lucrări cum ar fi maşini specializate etc.

7.  Condiții de eligibilitate

 • Solicitantul și/sau partenerul are sediul/sucursală/fialială/pct de lucru  în teritoriul GAL DT
 •  Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
 • Investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin sprijin prevăzute prin măsură;
 • Investiția se realizează în teritoriul LEADER GAL Dealurile Tîrnavelor
 • Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată;
 • Solicitantul demonstrează necesitatea, oportunitatea și viabilitatea economică a investiției
 • Acțiunile sprijinite vor fi în concordanţă cu  Strategia de Dezvoltare Locală a comunei/comunelor în care se realizează investiția și cu SDL GAL Dealurile Tîrnavelor
 • Pentru proiectele de construcții, arhitectul angajat al GAL este consultat încă din faza de inițiere a proiectului/temă de proiectare iar investiția va respecta Regulamentul Local de Urbanism în vigoare în comuna unde se realizează investiția și  ,,Ghidul pentru incadrarea in specificul local din mediul rural în zona cu influență săsească",  elaborat de OAR
 • Solicitantul prezintă toate avizele și acordurile necesare investiției

- proiectele realizate în parteneriat (formal sau informal)

- proiecte cu potențial multiplicator

- proiecte care includ acțiuni de mediu

- locuri de muncă create

- proiecte care contribuie la promovarea turistică a comunei/teritoriului GAL DT

- impactul economic local al investiției (întreprinderi, asociații, fermieri din teritoriul GAL DT care beneficiază de infrastructura și serviciile  îmbunătățite)

- solicitantul nu a mai primit sprijin, anterior, pentru o investiție similară

- investiția poate fi vizitată la finalul implementării (ca  exemplu de bune practici în teritoriu)

9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Având în vedere că solicitanții acestei măsuri sunt, în principal, autorități publice locale,iar implementarea proiectelor pe această măsură este de improtanță strategică pentru dezvoltarea activităților economice în teritoriu,  intensitatea sprijinului va fi de:

 • 100% pentru investiții negeneratoare de venit
 • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
 • 90% pentru investiții generatoare de venit din cheltuielile eligibile ale proiectului

Valoarea maximă a sprijinului nerambursabil: 100.000 euro, în funcție de alocarea financiară.

Proiectele care se implementează în parteneriat precum și cele cu potențial de replicare/ impact microregional vor primi punctaj mai mare, iar beneficiarul poate obține plafonul maxim al ajutorului public nerambursabil ( ex. amenajarea unui târg/piață locală).

10. Indicatori de monitorizare

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 15.000

Număr de locuri de muncă nou create: 1

Număr de comune/uat-uri sprijinite: 5

Fişiere ataşate