Masuri

Cerere de Informații

Cere Informații

Trimite un mesaj administratorului paginii.

CAPTCHA Image

Galerie foto

Fotografii din comuna Nadeș
Fotografii din comuna Saschiz
Fotografii din comuna Apold
Comuna Albești
Fotografii din comuna Daneș, satele Cris si Stejărenii
Fotografii din comuna Vânători, satele Mureni și Archita
tipareste

Masura 07/6B - Conservarea și promovarea patrimoniului cultural local

Denumirea măsurii – Conservarea și promovarea patrimoniului cultural local

CODUL Măsurii -  Măsura 07 / 6B

 

Tipul măsurii:    X INVESTIȚII

                          SERVICII

 • SPRIJIN FORFETAR
 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

         Unul din punctele tari ale teritoriului GAL Dealurile Tîrnavelor, identificat în analiza diagnistic și în analiza SWOT este ,,numărul și valoarea obiectivelor de patrimoniu cultural construite”. Această realitate este completată însă de o serie de puncte slabe precum: ,,intervențiile nefericite în amenajarea caselor tradiționale” și ,,patrimoniul material (mobil și imobil) identificat și mai puțin promovat (disproporționat) comparativ cu patrimoniul construit”. Exercițiul de prioritizare a problemelor în ce privește patrimoniul cultural realizat prin metoda ,,arborele –problemă” în procesul de planificare strategică a revelat ca problemă principală ,,distrugerea arhitecturii tradiționale/peisajului  arhitectural sătesc” din zona săsească deservită de GAL Dealurile Tîrnavelor, care, perpetuată, conduce, treptat, la ,,pierderea identității culturale a satelor”.

         Sursele financiare necesare pentru conservarea şi valorificarea acestui patrimoniu construit și imaterial  sunt foarte limitate. Prin Măsura 7.6 din PNDR 2014 – 2020 se pot obține fonduri nerambursabile pentru realizarea de investiţii doar pentru obiective de patrimoniu cultural imobil de interes local de clasa B, în timp ce Programul Operațional Regional finanțează doar monumente istorice de categoria A. Astfel, din cauza lipsei surselor financiare ale proprietarilor și a lipsei surselor de finanțare nerambursabilă, obiective de patrimoniu local precum mori de apă, șuri sau prese de ulei, cuptoare de ars cărămida, fântâni, etc,  care păstrează caracteristicile patrimoniului construit tradițional, sunt degradate atât fizic cât şi moral. Este evident că patrimoniul cultural local poate fi considerat o resursă –cheie pentru dezvoltarea durabilă și coeziunea socială a comunităților din teritoriul LEADER deservit de GAL Dealurile Tîrnavelor. Investițiile în patrimoniu vor stimula activitățile de turism în microregiunea noastră, dezvoltarea mărcilor locale, menținerea tradițiilor și a moștenirii culturale locale, contribuind la creșterea atractivității teritoriului. Tipurile de acțiuni necesare asociate conservării și promovării patrimoniului cultural, identificate de actorii locali și alți factori interesați participanți la consultările publice și la grupul de lucru tematic ,,patrimoniu”  se concretizează într-o măsură de finanțare pentru  susținerea investițiilor în restaurare, conservare și accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local. Această măsură va contribui la punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la regenerarea identității culturale zonale prin refacerea infrastrcuturii și activarea vieții socio-culturale și la promovarea turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor și la o dezvoltare locală durabilă.

 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii 07/6B:

-  ,,Creșterea atractivității investiționale durabile microregionale și recreaționale”

- ,,Conservarea și valorificarea durabilă a resurselor naturale și culturale microregionale”

Măsura contribuie la prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B) ,,Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare și protecția mediului. Prin această măsură se va putea finanța pentru prima dată în teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor restaurarea patrimoniului valoros local, inclusiv clădiri (fațade, acoperișuri, șuri, cântare, etc.) care nu sunt incluse in LMI clasa a si b, obligatoriu cu respectarea tehnicilor și materialelor tradiționale, locale. Obiectivele restaurate/renovate/reabilitate vor fi ulterior introduse într-un circuit turistic. Metodologia selectării construcțiilor care vor intra în programul de restaurare este inovatoare, bazată pe o abordare participativă, toți factorii locali interesați fiind responsabili de dezvoltarea proiectelor propuse. Protecția mediului: proiectele propuse în cadrul acestei măsuri vor urmări permanent organizarea reglementărilor, responsabilităţilor şi resurselor cu scopul de a diminua/elimina efecte negative asupra mediului, prin asigurarea unui comportament care să se armonizeze cu mediul în managementul și implementarea proiectelor și în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului privind autorizarea lucrărilor de construcții. Acțiuni propuse (lista nu este exhaustivă):  Optimizarea oportunităţilor de a utiliza resurse locale (pentru a limita transportul, imlicit producerea de noxe) și materiale ușor degradabile pentru reducerea nivelului de poluare din zona lucrărilor de construcţii (poluarea aerului, apei, solului); Îmbunătăţirea performanței energetice a clădirilor restaurate, după caz (în funcție de intervențiile efectuate); Eficientizarea consumului de resurse (promovarea imprimării față-verso a documentelor; promovarea politicii pentru a imprima doar documentele necesare); Elaborarea de  materiale de prezentare a rezultatelor proiectului din perspectiva respectării obiectivelor caracteristice dezvoltării durabile; Pe parcursul lucrărilor de construcţii - montaj se vor lua măsuri de reducere a cantităţii de deşeuri rezultate sau refolosirea materialelor rezultate, după caz.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura  07/6B  nu este complementară cu alte măsuri din SDL

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura 07/6B – Conservarea și promovarea patrimoniului cultural este sinergică Măsurilor: M06/6B – Investiții în infrastructura socială, M08/6B – Îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor pentru populație, M09/6A – Încurajarea activităților turistice în GAL DT și M10/6A – Afaceri rurale non-agricole  din SDL.

2.  Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adaugată a măsurii ,,Conservarea și promovarea patrimoniului cultural local” este asigurată mai ales prin soluția inovatoare (restaurarea clădirilor/fațadelor cu valoare  de patrimoniu local, a șurilor, acoperișurilor ș.a. elemente de patrimoniu local, după caz) pentru o problemă gravă identificată în teritoriu: ,,Distrugerea arhitecturii tradiționale/peisajului  arhitectural sătesc”. Impactul generat prin implementarea corectă a acestei măsuri la nivelul teritoriului GAL DT poate contribui la ameliorarea reticenței populației locale față de utilizarea tehnicilor tradiționale și a materialelor locale pentru restaurarea fațadelor, inclusiv crearea unei cereri pentru meșteri locali specializați în tehnici tradiționale de renovare, restaurare care vor putea fi implicați, ulterior, în întreținerea restaurărilor. Astfel, este generată o nouă sursă de venit pentru teritoriul GAL. Și întreprinderi mai mici și operatori locali din sectorul turismului pot beneficia de pe urma acestui tip de proiecte. Proiectele finanțate prin această măsură vor include activități de interpretare a metodologiei și rezultatelor (ex. panouri care prezintă o fațadă ,,înainte” și ,,după” restaurare și explică tehnicile tradiționale utilizate), în vederea promovării unei atitudini pozitive în sensul gestionării patrimoniului ca sursă esențială a identității teritoriului GAL DT care contribuie la dezvoltarea turismului, generare de locuri de muncă, creștere economică și dezvoltare durabilă. Valoarea adăugată va fi evidențiată și prin intermediul condițiilor specifice de eligibilitate și selecție, stabilite în concordanță cu specificul local ( descrise la  pct. 7 și 8 din Fișa Măsurii). Poate fi începutul unui program de dezvoltare integrată de natură inovatoare și transferabilă  promovând regenerarea urbanistică a teritoriului GAL Dealurile Tîrnavelor prin conservarea identității rurale locale.

 1. Trimiteri la alte acte legislative

Legislație europeană: Legislaţia europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Legislație națională: Legislaţia naţională aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală, Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată; OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; Lege nr.422 din 18 iulie 2001, republicată privind protejarea monumentelor istorice; HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului‑cadru al documentației  tehnico‑economice aferente investițiilor publice, precum  și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții; HG nr. 28/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din FEADR și de la bugetul de stat.  

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți:

 • autorităţi publice locale şi asociaţii ale acestora (A.D.I.-uri), proprietari de clădiri/obiective de patrimoniu local
 • parteneriat fără personalitate juridică între  o entitate publică locașă și o entitate privată, cu personalitate juridică, cu sediul social/punct de lucru/sucursală în teritoriul acoperit de GAL; entitatea publică va fi desemnată ca și aplicant prin acordul de parteneriat
 • ONG-uri cu sediul/filială/sucursală/punct de lucru în teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor care au în proprietate clădiri/obiective de patrimoniu local sau care prezintă document încheiat la notariat care atestă dreptul de administrare asupra obiectivului ce se va restaura/consolida/conserva, pe o perioadă de minim 10 ani de la depunerea cererii de finanțare 
 • ONG-uri care nu sunt proprietari de clădiri/obiective de patrimoniu local dar care prezintă un acord/conventie scrisă cu persoanele fizice proprietare de clădiri /obiective de patrimoniu local, în cadrul căruia proprietarul își asumă obligația de a nu înstrăina obiectivul și de a nu modifica aspectul/functionalitatea acestuia pe o perioadă de minim 5 ani de la terminarea lucrărilor de renovare/reabilitare/darea în funcțiune a clădirii/ obiectivului de patrimoniu local, precum și faptul că va asigura vizitabilitatea imobilului sau părții de imobil renovată.

Beneficiari indirecți: populația locală, întreprinderi locale, turiștii care vizitează zona

 1. Tip de sprijin
 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate  cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.

6.  Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Prin această măsură sunt finanțate exclusiv investițiile pentru restaurarea, conservarea și/sau dotarea obiectivelor de patrimoniu local.

Tipuri de acțiuni eligibile a) materiale:

 • Restaurarea, renovarea/reabilitarea/conservarea unor clădiri vechi al căror aspect este stricat/deteriorat
 • Restaurarea/renovarea/reabilitarea/dotarea de spatii destinate păstrării si transmiterii de meșteșuguri, tradiții și alte tipuri de activități tradiționale
 • Refuncționalizarea și/sau schimbarea funcțiunii unor obiective/constructii (de exemplu mori de apă, șuri, cuptoare, fântâni, etc), care păstrează caracteristicile patrimoniului local construit, tradițional/autentic
 • Renovarea faţadei unei clădiri sau a unui ansamblu de clădiri

                            b) imateriale:

 • Servicii de consultanță, proiectare, elaborarea documentaţiei tehnico-economice
 • Acţiuni de inventariere pentru listarea locaţiilor de patrimoniu cultural local
 • Elaborarea documentaţiei pentru includerea pe lista de monumente istorice, după caz
 • Elaborare de studii și proiecte, istoriografii locale ș.a. documentații specifice asociate cu patrimoniul construit de dimensiuni mici ( poduri, facilități publice, ș.a.)
 • Întocmirea listei obiectivelor de interes local și depunerea documentației la nivelul Comisiilor Județene de Cultură în vederea emiterii avizului care  va ține locul încadrării pe Lista Monumentelor Istorice
 • Acțiuni de informare, promovare și marketing (elaborare plan de promovare, website, participare la târguri și evenimente de profil, achiziția și instalarea de panouri informative/de interpretare, expoziții foto pe tema patrimoniului ș.a.)

Acțiuni neeligibile: costuri de înreţinere şi/sau alte tipuri de costuri operaţionale; Achiziția de imobile (teren și clădiri), închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente, achiziţionarea de echipamente de către companii care efectuează lucrări: maşini specializate etc.; Achiziţionarea de echipamente second hand;

Prin această măsură NU sunt eligibile investițiile pentru reabilitare/modernizare/dotare cămine culturale și/sau cele pentru reabilitare/renovare/dotare monumente istorice de categoria B  (acestea se vor finanța prin M08/6B), precum și investițiile pentru reabilitare/renovare/dotare monumente istorice de categoria A

7.  Condiții de eligibilitate

 • Investiția se realizează în teritoriul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Tîrnavelor
 • Solicitantul se identifică într-una din categoriile de beneficiari definit
 • Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor SDL GAL DT
 • Investiţia nu este finanțată și din alte fonduri comunitare sau naţionale
 • Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi autorizaţiile necesare investiţiei;
 • Solicitantul demonstrează oportunitatea şi necesitatea socio-economică a investiţiei (prin MJ/SF/PT/ DALI ș.a. documentații specifice) și se angajează să asigure mentenanța investiției
 • Investiţia respectă Regulamentul Local de Urbanism din comuna/ comunele unde se realizează și ,,Ghidul pentru incadrarea in specificul local din mediul rural în zona cu influență săsească",  elaborat de OAR;
 • Includerea obiectivului/elor investiţional(e) în circuitul turistic după finalizarea proiectului
 • Obiectivul/obiectivele investițional(e) nu este inclus în Lista Monumentelor Istorice, categ. b și/si este atestat drept obiectiv de patrimoniu local printr-un document emis de Direcția Județeană de Cultură Mureș și/sau Sibiu, care ține locul încadrării obiectivului pe LMI
 • Arhitectul angajat al GAL este consultat încă din faza de inițiere a proiectului

8.  Criterii de selecție

 • Investiția este valorificată în scop turistic/ economic (activitate generatoare de venit)
 • Valoarea culturală a proiectelor – în funcție de numărul de activități socio‐culturale planificate a fi desfășurate în urma finalizării investiției (investiții în imobile care vor fi folosite/valorificate în scop cultural/socio-cultural/de păstrare a tradițiilor/de a oferi programe pentru comunitate)
 • Investiții care propun păstrarea aspectului original al clădirii
 • Investiții care propun schimbarea funcţiunii unei clădiri vechi
 • Proiecte care prevăd utilizarea de resurse naturale și tehnici locale de construire
 • Proiecte care creează locuri de muncă
 • Proiecte care contribuie la creșterea eficienței energetice a construcțiilor/clădirilor asupra cărora se intervine
 • Proiecte care prevăd ca minimum 30% din personalul folosit la lucrările de renovare/restaurare etc. să fie din localitatea/ile în care se realizează investiția . Vor avea prioritate meșterii agrementați de către autoritățile abilitate în domeniu, altele decât administrațiile locale

9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului

         La stabilirea cuantumului sprijinului s-a avut în vedere aria de cuprindere a unui proiect și importanța strategică a măsurii la atingerea obiectivelor SDL și bugetul strategiei.

         Finanțarea nerambursabilă va fi de max. 100.000 euro/proiect pentru investiții de importanță locală (sat, comună) și max. 150.000 euro/proiect pentru investiții a căror importanță cuprinde cel puțin două comune, în funcție de alocarea financiară. 

         Intensitatea sprijinului:

 • 100% pentru investiții negeneratoare de venit
 • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
 • 90% pentru investiții generatoare de venit din cheltuielile eligibile ale proiectului

10. Indicatori de monitorizare

- populația netă care beneficiază de servicii: infrastructuri îmbunătățite: 2.000