Masuri

Cerere de Informații

Cere Informații

Trimite un mesaj administratorului paginii.

CAPTCHA Image

Galerie foto

Fotografii din comuna Nadeș
Fotografii din comuna Saschiz
Fotografii din comuna Apold
Comuna Albești
Fotografii din comuna Daneș, satele Cris si Stejărenii
Fotografii din comuna Vânători, satele Mureni și Archita
tipareste

Masura 07/6B - Conservarea și promovarea patrimoniului cultural local

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți:

 • autorităţi publice locale şi asociaţii ale acestora (A.D.I.-uri), proprietari de clădiri/obiective de patrimoniu local
 • parteneriat fără personalitate juridică între  o entitate publică locașă și o entitate privată, cu personalitate juridică, cu sediul social/punct de lucru/sucursală în teritoriul acoperit de GAL; entitatea publică va fi desemnată ca și aplicant prin acordul de parteneriat
 • ONG-uri cu sediul/filială/sucursală/punct de lucru în teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor care au în proprietate clădiri/obiective de patrimoniu local sau care prezintă document încheiat la notariat care atestă dreptul de administrare asupra obiectivului ce se va restaura/consolida/conserva, pe o perioadă de minim 10 ani de la depunerea cererii de finanțare 
 • ONG-uri care nu sunt proprietari de clădiri/obiective de patrimoniu local dar care prezintă un acord/conventie scrisă cu persoanele fizice proprietare de clădiri /obiective de patrimoniu local, în cadrul căruia proprietarul își asumă obligația de a nu înstrăina obiectivul și de a nu modifica aspectul/functionalitatea acestuia pe o perioadă de minim 5 ani de la terminarea lucrărilor de renovare/reabilitare/darea în funcțiune a clădirii/ obiectivului de patrimoniu local, precum și faptul că va asigura vizitabilitatea imobilului sau părții de imobil renovată.

Beneficiari indirecți: populația locală, întreprinderi locale, turiștii care vizitează zona

Tip de sprijin

 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate  cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Prin această măsură sunt finanțate exclusiv investițiile pentru restaurarea, conservarea și/sau dotarea obiectivelor de patrimoniu local.

Tipuri de acțiuni eligibile a) materiale:

 • Restaurarea, renovarea/reabilitarea/conservarea unor clădiri vechi al căror aspect este stricat/deteriorat
 • Restaurarea/renovarea/reabilitarea/dotarea de spatii destinate păstrării si transmiterii de meșteșuguri, tradiții și alte tipuri de activități tradiționale
 • Refuncționalizarea și/sau schimbarea funcțiunii unor obiective/constructii (de exemplu mori de apă, șuri, cuptoare, fântâni, etc), care păstrează caracteristicile patrimoniului local construit, tradițional/autentic
 • Renovarea faţadei unei clădiri sau a unui ansamblu de clădiri

                            b) imateriale:

 • Servicii de consultanță, proiectare, elaborarea documentaţiei tehnico-economice
 • Acţiuni de inventariere pentru listarea locaţiilor de patrimoniu cultural local
 • Elaborarea documentaţiei pentru includerea pe lista de monumente istorice, după caz
 • Elaborare de studii și proiecte, istoriografii locale ș.a. documentații specifice asociate cu patrimoniul construit de dimensiuni mici ( poduri, facilități publice, ș.a.)
 • Întocmirea listei obiectivelor de interes local și depunerea documentației la nivelul Comisiilor Județene de Cultură în vederea emiterii avizului care  va ține locul încadrării pe Lista Monumentelor Istorice
 • Acțiuni de informare, promovare și marketing (elaborare plan de promovare, website, participare la târguri și evenimente de profil, achiziția și instalarea de panouri informative/de interpretare, expoziții foto pe tema patrimoniului ș.a.)

Acțiuni neeligibile: costuri de înreţinere şi/sau alte tipuri de costuri operaţionale; Achiziția de imobile (teren și clădiri), închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente, achiziţionarea de echipamente de către companii care efectuează lucrări: maşini specializate etc.; Achiziţionarea de echipamente second hand;

Prin această măsură NU sunt eligibile investițiile pentru reabilitare/modernizare/dotare cămine culturale și/sau cele pentru reabilitare/renovare/dotare monumente istorice de categoria B  (acestea se vor finanța prin M08/6B), precum și investițiile pentru reabilitare/renovare/dotare monumente istorice de categoria A.

Sume (aplicabile) și rata sprijinului

         La stabilirea cuantumului sprijinului s-a avut în vedere aria de cuprindere a unui proiect și importanța strategică a măsurii la atingerea obiectivelor SDL și bugetul strategiei.

         Finanțarea nerambursabilă va fi de max. 100.000 euro/proiect pentru investiții de importanță locală (sat, comună) și max. 150.000 euro/proiect pentru investiții a căror importanță cuprinde cel puțin două comune, în funcție de alocarea financiară. 

         Intensitatea sprijinului:

 • 100% pentru investiții negeneratoare de venit
 • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
 • 90% pentru investiții generatoare de venit din cheltuielile eligibile ale proiectului

Anexat: Fisa Masurii 07/6B - Conservarea și promovarea patrimoniului cultural local din Strategia de Dezvoltare Locala a GAL Dealurile Tirnavelor

Fişiere ataşate