Masuri

Cerere de Informații

Cere Informații

Trimite un mesaj administratorului paginii.

CAPTCHA Image

Galerie foto

Fotografii din comuna Nadeș
Fotografii din comuna Saschiz
Fotografii din comuna Apold
Comuna Albești
Fotografii din comuna Daneș, satele Cris si Stejărenii
Fotografii din comuna Vânători, satele Mureni și Archita
tipareste

Masura 06/6B - Investiții în infrastructura socială

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți: 

 • Autorităţi publice locale din teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor şi asociaţii ale acestora
 • ONG-uri care, fie au în proprietate imobilul (clădire, teren) unde se va realiza investiția, fie prezintă un document notarial care atestă dreptul de administrare/folosință asupra imobilului respectiv, pe o perioadă de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finanțare. 
 • Parteneriate fără personalitate juridică între o entitate publică cu sediul în teritoriul LEADER Dealurile Tîrnavelor și un ONG (semnatar al acordului de parteneriat)  cu sediul social/punct de lucru/sucursală în teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor-
 • GAL Dealurile Tîrnavelor - în cazul în care, după lansarea unui apel de selecție, niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul, cu respectarea cerințelor enumerate pentru beneficiarii direcți. În acest caz, se vor aplica măsuri de evitare a conflictului de interese iar verificarea eligibilității și a criteriilor de selecție se va efectua de către o altă entitate stabilită prin documentele de implementare a sub-măsurii 19.2

Beneficiari indirecți: grupuri vulnerabile/ marginalizate, în special minoritatea rromă din teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor, populația teritoriului GAL Dealurile Tîrnavelor, întreprinderi din teritoriu

Tip de sprijin

 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acțiuni eligibile: 

 • Crearea, îmbunătăţirea sau extinderea tipurilor de infrastructură socială la scară mică
 • Construirea/reabilitarea/amenajarea/dotarea de centre multifuncționale pentru servicii sociale, medicale, educaționale: programe de tip after school, programe specifice de  integrare, consiliere, susținere, instruire, ocupare a diferitelor grupuri sociale din comunități
 • Acțiuni pentru producere şi utilizare de energie regenerabilă şi economisirea de energie în clădirile destinate furnizării de servicii/activități  sociale
 • Acțiuni generale ocazionate de proiect, cf. art. 45 , alin. (2) lit. (c) din Reg. UE 1305/2013

Proiectele de infrastructura socială vor fi  finanțate atât din FEADR, Sub-măsura 19.2 prin intermediul SDL GAL Dealurile Tîrnavelor – partea ,,hard” a investiției (ex.: construire/amenajare/dotări) cât și prin POCU –axa 5, comp. ,,soft” (servicii). În acest sens, beneficiarii vor depune un proiect distinct, cu respectarea condițiilor specifice POCU. Sunt încurajate proiectele care propun cel puțin două activități integrate de combatere a sărăciei și riscului de excluziune socială și care să fie eligibile prin POCU ( se vor descrie succint activități propuse, categorii de beneficiari eligibili, etc.).

Acțiuni neeligibile: Achiziția de imobile (teren și clădiri), investiții în facilități de tip rezidențial, închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente, achiziţionarea de echipamente de către companii care efectuează lucrări cum ar fi maşini specializate etc.; achiziţionarea de echipamente second hand;

Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Având în vedere că această măsură are o importanță strategică pentru îndeplinirea obiectivelor din SDL, intensitatea sprijinului  nerambursabil a fost stabilită de Adunarea Generală a asociației GAL Dealurile Tîrnavelor, astfel:

 • pentru operațiunile generatoare de venit: 90%;
 • pentru operațiunile generatoare de venit  cu utilitate publică – până la  100%;
 • pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.

Suma maximă nerambursabilă: 100.000 euro, în funcție de alocarea financiară

Anexat: Fisa Masurii 06/6B - Investiții în infrastructura socială din Strategia de Dezvoltare Locala a GAL Dealurile Tirnavelor

Fişiere ataşate