Masuri

Cerere de Informații

Cere Informații

Trimite un mesaj administratorului paginii.

CAPTCHA Image

Galerie foto

Fotografii din comuna Nadeș
Fotografii din comuna Saschiz
Fotografii din comuna Apold
Comuna Albești
Fotografii din comuna Daneș, satele Cris si Stejărenii
Fotografii din comuna Vânători, satele Mureni și Archita
tipareste

Masura 06/6B - Investiții în infrastructura socială

Denumirea măsurii – Investiții în infrastructura socială

CODUL Măsurii -  Măsura 06/ 6B

Tipul măsurii:    X  INVESTIȚII

                         X  SERVICII

                             SPRIJIN FORFETAR

 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

         Analiza SWOT a scos în evidență mai multe probleme și provocări cu care se confruntă teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor în ce privește populația și resursele sociale, precum:

 • Gradul scăzut de incluziune a grupurilor sociale defavorizate: vârstnici, persoane cu dizabilități, comunitatea rromă, copii și tineri din medii defavorizate, precum și dependența mare a acestora de servicii și beneficii sociale
 • Coeziune socială scăzută
 • Lipsa serviciilor locale de evidență a populației în majoritatea comunelor (multe persoane de etnie rromă fără certificate de naștere și/sau cărți de identitate)
 • Absența serviciilor educaționale extrașcolare, in-sau nonformale adaptate grupurilor sociale defavorizate
 • Infrastrucutura educațională neperformantă, cu programe neadaptate domeniilor strategice de dezvoltare locală (agricol silvic, turistic, ecologic, cultural, civic, antreprenorial, etc.), grădinițe insuficiente sau nemodernizate
 • Rata scăzută de promovabilitate școlară /absenteism și abandon
 • Rata analfabetismului este de 3,78% în rândul populației din teritoriul GAL DT – de aproape 3 ori mai mare  față de media pe țară : 1,36%
 • Număr mare de șomeri înregistrați (1445) în raport cu nr. de salariați (1867) și cu populația cu vârsta forței de muncă între 20 și 64 de ani (15.629) – ponderea mare a forței de muncă inactive (78,8%) (INSSE, 2011)
 • Reducerea stilului de viață activ = grad redus de educație pentru sănătate, igienă și securitate alimentară/ Includerea preponderentă în alimentație a produselor procesate industrial
 • Infrastructură precară pentru furnizarea serviciilor sociale specializate pentru nevoile grupurilor sociale defavorizate majoritare: copii, tineri, vârstnici, comunitatea rromă, populația săracă

În afara serviciilor sociale desfășurate de structurile specializate la nivelul primăriilor și la nivelul direcțiilor județene pentru asistență socială din Mureș și Sibiu și a serviciilor de îngrijire a vârstnicilor la domiciliu oferite de asociația Caritas, infrastructura și serviciile pentru grupurile dezavantajate din teritoriul GAL DT lipsesc ori sunt deficitare. Accelerarea fenomenului de îmbătrânire a populației, creșterea numărului de persoane expuse riscului sărăciei, neadaptarea programelor educative la domeniile strategice de dezvoltare locală precum și creșterea numărului beneficiarilor de plăți sociale/ beneficii sociale ( în absența furnizării măsurilor complementare, active pe piața muncii, de ex. prin Axa 5.2 – POCU), impune identificarea cu prioritate de soluții de infrastructură și servicii adecvate și promovarea parteneriatelor public-private, inclusiv valorificarea serviciilor IT&C pentru îmbunătățirea serviciilor sociale și a calității vieții în mediul rural.

O oportunitate și necesitate în acest context este înființarea de centre de zi pentru categorii defavorizate, derularea de programe tip after-school, înființarea unui centru social multifuncțional care să furnizeze servicii sociale integrate pentru toate comunele din GAL DT, precum: monitorizare asistență socială, educație, servicii de consiliere, ocupare, facilitare comunitară (ex. relația dintre copil și părinte), centru de formare ș.a.

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: iii) ,,Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă”, conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4

Obiective specifice, locale ale măsurii 06/6B):  ,,Dezvoltarea rețelelor (sistemelor) eco-sociale[1] microregionale pentru creșterea echitabilă social a calității vieții populației

Măsura contribuie la prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 prin investițiile propuse în construire/reabilitarea/amenajarea/dotarea de structuri care să favorizeze incluziunea socială a grupurilor dezavantajate și oferirea de servicii de bază pentru creșterea rolului educației în susținerea dezvoltării locale, pe de o parte și orientarea diversificării și dezvoltării serviciilor sociale către toate grupurile vulnerabile din teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor, pe de altă parte

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B)  Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare și protecția mediului. Caracterul inovator este asigurat prin însăși oportunitatea realizării acestui tip de investiție, ținând cont că în teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor nu există investiții în infrastructura socială. Nu în ultimul rând, pentru a favoriza incluziunea socială, proiectele ce se vor finanța prin această măsură vor prevede intervenții pentru evitarea segregării și implicarea cât mai mare a membrilor comunităților locale în realizarea obiectivelor propuse.

Mediu și climă: prin selectarea de proiecte care vor include obligatoriu măsuri pentru asigurarea unui impact cât mai scăzut asupra mediului înconjurător și a celor care prevăd investiții în sisteme de energie regenerabilă. Un alt aspect de care vor ține cont va fi limitarea tipăririi de materiale informative, respectiv încurajarea utilizării de materiale reciclate pentru producerea acestora. Fiecare dosar al cererii de finanțare va conține obligatoriu anexa Dezvoltarea durabilă în cadrul proiectului, în special la obiectivul ,,mediu și climă”.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  Măsura 06/6B nu este complementară cu  alte măsuri din SDL 

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  Măsura 06/6B este sinergică Măsurilor:  M07/6B – Conservarea și promovarea patrimoniului cultural, M08/6B – Îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor pentru populație, M09/6A – Încurajarea activităților turistice în GAL DT și M10/6A – Afaceri rurale non-agricole  din SDL

2.  Valoarea adăugată a măsurii: valoarea cea mai mare a măsurii este posibilitatea de a aborda probleme sociale în teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor prin intermediul SDL LEADER, precum și posibilitatea ca experiențele și proiectele propuse prin această măsură să devină beneficii sociale  la nivelul comunităților, iar populația locală să conștientizeze mai bine provocările sociale cu care se confruntă: combatarea analfabetismului, nevoia de socializare și de creștere a participării sociale în rândul vârstnicilor, dezvoltarea abilităților de trai independent și inserția socială a persoanelor cu dizabilități, nevoia de terapie ocupațională/consiliere de specialitate pentru persoanele dependente de o formă de ajutor social, inclusiv consiliere privind  oportunități de înființare/angajare în unități  protejate, ș. a.

Proiectele care vor propune investiții în structuri de tip ,,after – school” vor avea în vedere ca activitățile educaționale să fie diversificate în sensul implicării inclusiv a  părinților acelor copii provenind din grupurile vulnerabile, în special minoritatea rromă (activități educative privind igiena în familie, creșterea participării sociale etc.). Măsura de infrastructură socială generează valoare adăugată și prin complementaritatea cu tipuri de investiţii similare propuse prin ,,Planul de Dezvoltare Locală a Județului Mureș 2014 – 2020” ( obiectiv specific:  Dezvoltarea  serviciilor  sociale  şi  sporirea  accesului  la  servicii  sociale  durabile şi de înaltă calitate a grupurilor defavorizate) și în ,,Strategia de dezvoltare a judeţului Sibiu pentru perioada 2010 – 2013 şi direcţiile de dezvoltare ale judeţului  pentru perioada 2014 – 2020”  (propune dezvoltarea de ,,rețele constituite din instituţii, organizaţii şi furnizori de servicii din zonă care pot încheia parteneriate” pentru a furniza un complex de servicii sociale formate din centre de zi, after school-uri, centre de consiliere pentru grupuri defavorizate, servicii de îngrijire la domiciliu, ș.a.).  Un alt element inovator va fi parteneriatul public – privat, autoritățile publice locale fiind încurajate să depună proiecte în parteneriat cu ONG-uri cu experiență în funizarea de servicii sociale. Toate construcțiile/reabilitările/amenajări finanțate prin măsura de infrastructură socială vor respecta Regulamentele locale de urbanism din localitățile în care se realizează- acest lucru se va regăsi și în criteriile de selecție locală .

 1. Trimiteri la alte acte legislative

Legislație europeană: Legislaţia europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală; Reg. UE nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014

Legislație națională: Legislaţia națională aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală; Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020; Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, cu modificările și completările ulterioare; Legea asistenței sociale nr. 292/2011 modificată prin Ordonanța nr. 31/2015; O.U.G 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța de Guvern nr. 68/2003 privind serviciile sociale; Legea 215/2001, a administraţiei publice locale; Hotărârea nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți: 

 • Autorităţi publice locale din teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor şi asociaţii ale acestora
 • ONG-uri care, fie au în proprietate imobilul (clădire, teren) unde se va realiza investiția, fie prezintă un document notarial care atestă dreptul de administrare/folosință asupra imobilului respectiv, pe o perioadă de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finanțare. 
 • Parteneriate fără personalitate juridică între o entitate publică cu sediul în teritoriul LEADER Dealurile Tîrnavelor și un ONG (semnatar al acordului de parteneriat)  -
 • GAL Dealurile Tîrnavelor - în cazul în care, după lansarea unui apel de selecție, niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul, cu respectarea cerințelor enumerate pentru beneficiarii direcți. În acest caz, se vor aplica măsuri de evitare a conflictului de interese iar verificarea eligibilității și a criteriilor de selecție se va efectua de către o altă entitate stabilită prin documentele de implementare a sub-măsurii 19.2

Beneficiari indirecți: grupuri vulnerabile/ marginalizate, în special minoritatea rromă din teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor, populația teritoriului GAL Dealurile Tîrnavelor, întreprinderi din teritoriu

5.  Tip de sprijin

 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate

cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.

6.  Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acțiuni eligibile: 

 • Crearea, îmbunătăţirea sau extinderea tipurilor de infrastructură socială la scară mică
 • Construirea/reabilitarea/amenajarea/dotarea de centre multifuncționale pentru servicii sociale, medicale, educaționale: programe de tip after school, programe specifice de  integrare, consiliere, susținere, instruire, ocupare a diferitelor grupuri sociale din comunități
 • Inființarea/construirea/reabilitarea/amenajarea/dotarea de centre comunitare integrate (medico-sociale) pentru furnizarea de servicii și desfășurarea de activități specifice prevăzute în Ghidul solicitantului pentru Măsura 5.2 din Programul Operațional Capital Uman (POCU)
 • Acțiuni pentru producere şi utilizare de energie regenerabilă şi economisirea de energie în clădirile destinate furnizării de servicii/activități  sociale
 • Acțiuni generale ocazionate de proiect, cf. art. 45 , alin. (2) lit. (c) din Reg. UE 1305/2013

Proiectele de infrastructura socială vor fi  finanțate atât din FEADR, Sub-măsura 19.2 prin intermediul SDL GAL Dealurile Tîrnavelor – partea ,,hard” a investiției (ex.: construire/amenajare/dotări) cât și prin POCU –axa 5, comp. ,,soft” (servicii). În acest sens, beneficiarii vor depune un proiect distinct, cu respectarea condițiilor specifice POCU. Sunt încurajate proiectele care propun cel puțin două activități integrate de combatere a sărăciei și riscului de excluziune socială și care să fie eligibile prin POCU ( se vor descrie succint activități propuse, categorii de beneficiari eligibili, etc.).

Acțiuni neeligibile: Achiziția de imobile (teren și clădiri), investiții în facilități de tip rezidențial, închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente, achiziţionarea de echipamente de către companii care efectuează lucrări cum ar fi maşini specializate etc.; achiziţionarea de echipamente second hand;

7.  Condiții de eligibilitate

Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor Măsurii 06/6 b – Investiții în infrastructura socială trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor.

Solicitantul proiectului este eligibil dacă:

 • Are sediul social/punct de lucru/filiala/sucursală în teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor
 • Se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției
 • Funcționarea structurii va fi asigurată de către beneficiar prin operaționalizarea ei de către o entitate acreditată pentru furnizarea de servicii sociale
 • Respectă regula ajutorului de minimis, așa cum este ea definită de R1407/2013
 • Proiectul demonstrează contribuția la dezvoltarea durabilă în cadrul proiectului, in special la obiectivul transversal ,,mediu și climă”.
 • În cazul lucrărilor de construcții, se va consulta arhitectul angajat al GAL încă din faza de inițiere a proiectului iar investiţia va respecta Regulamentul Local de Urbanism din comuna unde se realizează și ,,Ghidul pentru încadrarea în specificul local din mediul rural în zona cu influență săsească"  al OAR;
 • Solicitantul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra imobilului (teren, construcție, după caz) pe care urmează să realizeze investiția sau dreptul de folosință pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la data depunerii proiectului
 • Solicitantul prezintă toate avizele și acordurile necesare investiției pe care dorește să o realizeze (se vor detalia în Ghidul Solicitantului)

8.  Criterii de selecție

 • Proiecte depuse în parteneriat de o entitate publică și un ONG
 • Numărul de activități/acțiuni integrate de combatere a sărăciei și a riscului de excluziune socială propuse (minim 2 pentru a primi punctaj)
 • Relevanța proiectului -  raportată la analiza diagnostic și analiza SWOT a SDL
 • Inovare: în evaluarea criteriului vor fi luate în considerare toate aspectele proiectului, de la tehnici de construcție/materiale utilizate, la metode de prezentare a informației, soluții tehnologice implementate etc
 • Mediu și climă: modul în care proiectul răspunde obiectivului de protecție a mediului înconjurător și combatere a efectelor schimbărilor climatice.
 • Respectarea specificului arhitectural local: solicitanții vor respecta Regulamentul Local de Urbanism în vigoare în comuna unde se realizează investiția și  ,,Ghidul pentru incadrarea in specificul local din mediul rural în zona cu influență săsească",  elaborat de OAR
 • Locuri de muncă nou create
 • Investiția poate fi vizitată la finalul implementării (ca  exemplu de bune practici

9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Având în vedere că această măsură are o importanță strategică pentru îndeplinirea obiectivelor din SDL, intensitatea sprijinului  nerambursabil a fost stabilită de Adunarea Generală a asociației GAL Dealurile Tîrnavelor, astfel:

 • pentru operațiunile generatoare de venit: 90%;
 • pentru operațiunile generatoare de venit  cu utilitate publică – până la  100%;
 • pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.

Suma maximă nerambursabilă: 100.000 euro, în funcție de alocarea financiară

10. Indicatori de monitorizare

- populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 3.000

- număr de locuri de muncă create: 2

 

 

[1] rețele eco-sociale = indivizi, grupuri, comunități care cooperează pentru respectarea, promovarea și aplicarea principiilor de dezvoltare durabilă, de dezvoltare pe baza managementului responsabil al resurselor naturale