Masuri

Cerere de Informații

Cere Informații

Trimite un mesaj administratorului paginii.

CAPTCHA Image

Galerie foto

Fotografii din comuna Nadeș
Fotografii din comuna Saschiz
Fotografii din comuna Apold
Comuna Albești
Fotografii din comuna Daneș, satele Cris si Stejărenii
Fotografii din comuna Vânători, satele Mureni și Archita
tipareste

Masura 05/3A - Scheme de calitate pentru produsele agricole și alimentare

Denumirea măsurii – Scheme de calitate pentru produsele agricole și alimentare

CODUL Măsurii - 05/ 3A

Tipul măsurii:  

  □ INVESTIȚII        

X  SERVICII

□  SPRIJIN FORFETAR

  1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

 

Crearea schemelor de calitate în ramurile economice prioritare din teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor este unul din obiectivele specifice care susțin nevoia de diversificare și creștere a competitivității afacerilor rurale în domeniile prioritare de dezvoltare, formulat ca atare în urma analizării datelor culese din chestionarele și consultările publice realizate. În teritoriul LEADER GAL Dealurile Tîrnavelor există la ora actuală un singur produs tradițional atestat – ,,pâinea cu cartofi de la Boianu” și trei exploatații certificate ecologic, însă nici un produs inclus în lista schemelor de calitate ale Uniunii Europene (DOP, IGP, STG ) și nici dosar depus în acest sens. Asta deși s-au făcut demersuri de conștientizare și de promovare a beneficiilor aplicării schemelor de calitate de către ONG-uri locale, în special în ce privește ,,gemul săsesc de rabarbăr”. A reieșit, astfel, nevoia susținerii fermierilor/producătorilor/procesatorilor locali pentru alăturarea la schemele de calitate și pentru activități relevante de informare și promovare în acest demers. Cca 60% din suprafața agricolă a GAL DT este recunoscută ca având  înaltă valoare naturală  ca zonă HNV cu practici agricole preponderent, încă, extensive și durabile. De asemenea, mai multe situri de importanță comunitară și de protecție avifaunistică se suprapun localităților din teritoriu. Implementarea schemelor înseamnă o recunoaștere a calității produselor provenind din aceste zone iar participarea fermierilor/producătorilor/procesatorilor la o schemă de calitate le poate asigura intrarea sau, după caz, consolidarea poziției pe piață, prin facilitarea creării unor produse cu valoare adăugată mare în teritoriu și creșterea veniturilor. 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: (i) ,,Favorizarea competitivității agriculturii”

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:,,Creșterea atractivității investiționale durabile microregionale și recreaționale”.

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P3 - ,,Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării  riscurilor în agricultură” prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013

Măsura corespunde obiectivelor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare”

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3A),, Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii aăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale” , definit la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Inovare prin participarea fermierilor şi a formelor asociative ale acestora la implementarea schemelor de calitate, va facilita procesele noi, inovatoare, în sectorul agro-alimentar prin interconectarea fermierilor şi procesatorilor și transferul de bune practici; Protecția mediului prin implementarea schemelor de calitate presupune obligativitatea respectării de condiţii privind eco-condiționalitatea și măsurile de înverzire, determinând efecte benefice pentru mediu și climă. Totodată, fermierii din sectorul zootehnic participanţi la schemele de calitate vor respecta cerinţele privind managementul deşeurilor, care determină reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac în agricultură.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  M05/3A este complementară cu M02/2A – Susținerea diversificării și creșterii competitivității afacerilor rurale agricole, cu M03/2A – Mici fermieri și cu M04/3A. Măsura poate fi accesată de beneficiarii tuturor măsurilor menționate, aceștia fiind prioritizați prin criteriile de selecție.

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  M05/3A este sinergică M04/3A – Crearea și funcționarea lanțurilor scurte alimentare

2.  Valoarea adăugată a măsurii - Implementarea schemelor de calitate va întări poziția producătorilor și a puterii marketingului în îmbunătățirea lanțului alimentar, cum ar fi oportunitățile pentru locuri de muncă.  Valoarea adaugată a măsurii este generată de caracterul ei inovator și de impactul generat de aceasta la nivelul vizibilității produselor agricole și alimentare din zonă. Adăugarea de plus valoare produselor agricole susține economia locală a teritoriului prin obţinerea de venituri suplimentare pentru fermieri şi procesatori.

  1. Trimiteri la alte acte legislative

Legislație europeană: legislaţia europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală; Reg. nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare; Reg. (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul  delegat  (UE) nr. 807/2014 

Legislație națională:  Legislaţia naţională aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală; Ordinul MADR nr. 724/2013 privind atestarea produselor tradiţionale; Ordinul MADR nr. 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești

  1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți:

  • fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate ;
  • cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor;

Beneficiari indirecți: agenți economici locali din domeniul agriculturii/ silviculturii/ industriei alimentare; entități private de pe teritoriul GAL DT care au legătură cu lanțurile valorice (furnizori, prestatori de servicii etc.); autoritățile publice locale

5.  Tip de sprijin

  • Sprijinul se acordă sub formă de sumă anuală fixă în vederea participării la o schemă de calitate acreditată sau scheme voluntare de cerificare europene sau naţionale

6.  Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acţiuni eligibile:

-Participarea la schemele de calitate europene

-Participarea la schemele de calitate naţionale, inclusiv schemele de certificare a exploatațiilor agricole, pentru produse agricole și alimentare, recunoscute de România

-Participarea la scheme voluntare de certificare a produselor agricole recunoscute de România ca aplicând orientările UE privind cele mai bune practici pentru sistemele de certificare voluntară a produselor agricole și alimentare (produs tradiţional, reţete consacrate, etc. )

- Acțiuni generale ocazionate de proiect, cf. art. 45 , alin. (2) lit. (c) din Reg. UE 1305/2013

Acțiuni neeligibile: investiții în utilaje, construcții, modernizări

7.  Condiții de eligibilitate

- Solicitantul se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili, definită în HG 226/2015;

-  Solicitantul are sediul social sau punct de lucru pe teritoriul GAL DT

- Solicitantul demonstrează concret contribuția pe care proiectul său o va avea la atingerea obiectivelor și indicatorilor SDL

- Solicitantul dovedeşte înscrierea în cadrul unei scheme de calitate naţionale sau europene (la depunerea proiectului: printr-un angajament scris);

- Solicitantul/membrii acestuia sunt fermieri activi în înțelesul art. 9 din Reg. (UE) 1307/2013;

- Schema pe care aplică fermierul sau grupul de fermieri este certificată în conformitate cu legislația specifică UE în vigoare

- Solicitantul se angajează să respecte toate cerințele ce decurg din legislația în vigoare

- Solicitantul se angajează ca, la comercializare, etichetele sau ambalajele produselor obținute conform schemelor de calitate să fie inscripționate cu logo-ul aferent schemei

8.  Criterii de selecție

- Numărul de parteneri implicați sprijiniți pentru a adera la schema de calitate

- Solicitantul este beneficiar al măsurii M02/2B, M03/2B sau M04/3A

- Tipul schemei de calitate

- Diversitatea activităților incluse în proiect

- Numărul de locuri noi de muncă create

- Organizația e parte a unui PEI

- Integrarea producției – vor avea prioritate fermierii care realizează procesarea în fermă

9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului

         La stabilirea cuantumului sprijinului s-a ținut cont de prevederile art. 16. alin. (4) coroborat cu Anexa II din Reg. (UE) nr. 1305/2013 și de bugetul SDL.

         Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim cinci ani și este de maximum 3.000 euro pe exploatație și pe an. Sprijinul va fi calculat în baza costurilor fixe aferente fiecărei scheme de calitate, incluzând costurile aferente aderării la o schemă de calitate care beneficiază de sprijin și cotizația anuală de participare la schema respectivă, inclusiv, dacă este cazul, cheltuielile aferente controalelor necesare pentru verificarea respectării specificațiilor schemei de calitate naționale sau europene;

10. Indicatori de monitorizare

- Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători: 1